Výkřiky do tmy

vykriky Ti, kdož byli účastni některého z mnoha Sněmů (či Shromáždění zástupců okresů, Sjezdů,…) našeho spolku, mi jistě dají zapravdu, že nakonec největší slovní bitvy se odehrávají teprve v závěru zpravidla vysilujících jednání, tedy ve chvílích, kdy dochází na diskuzi a posléze schvalování závěrečného usnesení. To je totiž ta pravá chvíle, kdy se mnozí pokoušejí honem delegátům navrhnout nějakou zásadní myšlenku, která neprošla sítem odborných sekcí a návrhové komise. Zpravidla se kolem toho posléze rozpoutá bohatá vášnivá diskuze a kupodivu většina návrhů pak bývá po několikerém hlasování schválena. Bohužel.

A jaký je pak osud veškerého toho snažení, vášní a času věnovaného na obhájení a prosazení té či oné geniální myšlenky? Inu, posuďte sami – pro zajímavost jsem vypsal všechny body usnesení Sněmů od roku 1994 do 2006 (poslední Sněm jsem pro přílišnou živost, aktuálnost raději vynechal), ve kterých nejvyšší orgán spolku ukládal (popřípadě doporučoval) svému výkonnému orgánu něco závazně vykonat, učinit.

K tomu jsem zároveň drze připsal i můj soukromý odhad, na kolik % se podařilo rozhodnutí delegátů (t.j. „ukládací“ ustanovení) směrem k ÚVR realizovat a to s dobou realizace „do nejbližšího dalšího Sněmu“. O tomto subjektivním hodnocení by mohli pamětníci samozřejmě vášnivě diskutovat, ale nechme to raději jim. Zde je tedy výsledek (uvádím text tak, jak byl schválen, tedy i s případnými chybami):

1994

Sněm ukládá ÚVR

 1. zpracovat návrh zásad obecně závazného právního předpisu o podmínkách chovů zvláště chráněných živočichů, péče o tyto živočichy a jejich identifikaci pro kontrolu chovů, jejich nabytí, prodeje a vývozu → 0%
 2. iniciovat jednání MF, MŽP a MZe ve věci úpravy dotačního titulu pro obhospodařování luk ve zvláště chráněných územích → 0%
 3. zabývat se záležitostí Slezská Harta, případně po podrobném posouzení přijmout stanovisko → 50%
 4. přijmout stanovisko k problematice meziskladů vyhořelého jaderného paliva → 0%
 5. podporovat urychlenou přípravu a projednání právních norem o jaderné energetice → 0%
 6. zaslat Magistrátu města Prahy stanoviska k problematice dopravy a přírodních území v hlavním městě Praze → 0%
 7. ustavit odbornou skupinu zabývající se v souladu s posláním ČSOP problematikou silniční a železniční dopravy na území ČR → 50%
 8. podporovat hromadnou dopravu v dopravních systémech měst, podporovat schválené projekty lokálních SES a jejich dodržování a dbát, aby byla respektována zvláště chráněná území → 0%
 9. soustavně se zabývat problematikou lesů, lesních společenstev a lesního hospodářství a prozkoumat možnosti většího zapojení ČSOP do sledování nežádoucích aktivit v této oblasti → 50%
 10. vytvořit podmínky pro vznik „Adresáře výměnných tábořišť“ → 0%
 11. předem předkládat jednání Sněmu ČSOP písemnou informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení předešlého zasedání nejvyššího svazového orgánu → 50%
 12. zřídit operativní právní, ekonomický a odborný servis pro všechny složky a členy ČSOP → 0%

1997

Sněm ukládá ÚVR

 1. Všechny, náměty a stanoviska, která jsou uvedena ve zvláštní příloze, dále rozpracovat a přijmout konkrétní opatření k jejich realizace. O výsledcích informovat v Depeších. → 50%
 2. Sněm si váží vzrůstajícího environmentálně – výchovného působení ČSOP a v souvislosti se změnou Stanov (např. snížení věkové hranice členů, rodinné členství,…) ukládá ÚVR trvale podporovat a rozvíjet praktickou ekologickou výchovu v ČSOP ve všech formách. → 100%
 3. Vypracovat a schválit všechny směrnice uvedené v novelizovaných Stanovách ČSOP nejpozději do 31.12.1997. → 0%

Sněm doporučuje ÚVR

 1. Všem článkům ČSOP, které pracují s dětmi a mládeží, aby věnovaly pozornost zvyšování kvalifikace vedoucích kolektivů MOP.

2000

Sněm ukládá ÚVR

 1. Stanovit osobní odpovědnost členů ÚVR za svěřené oblasti činnosti → 0%
 2. Vypracovat směrnici vymezující povinnosti (např. termíny k odpovědím, způsob registrace,…) Kanceláře ÚVR vůči organizačním článkům Svazu → 50%
 3. Dopracovat a dále řešit ve svých odborných komisích všechny písemné podněty předložené v průběhu Sněmu → 50%
 4. Vypracovat či aktualizovat a schválit všechny směrnice uvedené v novelizovaných Stanovách nejpozději do 31.12.2000. Seznam všech platných směrnic alespoň jednou ročně zveřejňovat → 0%
 5. Vypracovat a zajistit pro celosvazový program: ČSOP, samosprávy a LA 21 a k tomu uzpůsobit název a strukturu komise KEV → 0%
 6. Rozpracovat program podpory pro „malé“, zatím organizačně, finančně či rozsahem činnosti nerozvinuté ZO či Ekocentra → 0%
 7. Rozpracovat systém působení na vlastní členy s cílem růstu početnosti a kvalifikace členské základny → 50%
 8. Zapracovat otevřené závěry z diskuzní sekce zvážení vlivu ČSOP do priorit práce ÚVR → 0%
 9. Prohloubit analýzu stavu ČSOP a využívat ji při řízení ČSOP po 4.sněmu → 50%
 10. Zohlednit v činnosti a struktuře ČSOP nové územněsprávní členění ČR → 50%
 11. Zohlednit v činnosti a struktuře ČSOP zákon o spolcích → 0%
 12. Pracovat na modelu financování ústředí svazu např. formou podílů na odvodu z projektů zprostředkovaných ústředím → 0%
 13. Podle možností podporovat Regionální centra ČSOP → 50%

Sněm doporučuje ÚVR

 1. Vytvořit podmínky pro vznik mediální skupiny ÚVR, která bude řešit prezentaci práce Svazu na celosvazové úrovni, zvýšení kvalifikace členů v oblasti PR na úrovni nižších článků a zintenzivnění a usnadnění komunikace uvnitř Svazu s využitím závěrů a doporučení odborné pracovní sekce
 2. Zabývat se možností vydávání celosvazového časopisu, který by byl atraktivní pro širokou veřejnost
 3. Vyřešit snadno dostupnou doménu ČSOP na internetu a zajistit kvalitní a aktuální informace o Svazu na internetu
 4. Zabývat se možností snížení členských příspěvků pro nevýdělečné činné členy a připravit návrh na toto snížení na nejbližší jednání Sněmu
 5. Zajistit vytvoření adresáře odborníků ze Svazu i mimo Svaz pro oblast životního prostředí

2003

Sněm ukládá ÚVR

 1. hodnotit minimálně jedenkrát ročně naplňování strategického plánu ČSOP na léta 2003 – 2006 a hodnocení využívat k další motivaci činnosti celého Svazu → 0%
 2. podat podnět vládě a parlamentu ČR k posílení zákonné úpravy, která omezí světelné znečištění → 0%
 3. zapracovat do projektových podmínek výběrových řízení, tam kde je to technicky možné, podmínku zařazení anglického event. německého sumáře do propagačních materiálů podporovaných z těchto projektů → 50%
 4. zasadit se na MŽP o urychlené odeslání návrhu dvou nových, mezinárodně významných mokřadů (Ramsar sites): Krušnohorské rašeliniště a Podzemí Punkvy na sekretariát Ramsarské úmluvy tak, jak je navrhl Český ramsarský výbor → 0%
 5. v kauzách návrhů protipovodňových opatření v ČR pozorně sledovat a důsledně hájit zájmy ochrany přírody → 0%

Sněm doporučuje ÚVR

 1. průběžně posilovat regionální centra, případně krajské rady, jako silného partnera vůči nově vznikajícím krajským strukturám státní správy
 2. zajišťovat jejich všestrannou podporu, včetně finanční, z úrovně centrálních svazových programů
 3. posilovat a motivovat regionální centra ve vztahu ke zvyšování členské základny a práci s veřejností
 4. zřízení komise životního prostředí
 5. systematicky podporovat národní program rozvoje sítě ekocenter ČSOP a zavádění principů MA 21 v ČSOP

2006

Sněm ukládá ÚVR

 1. zveřejnit na webu čsop stávající partnerské organizace čsop ze zahraničí → 100%
 2. Výrazněji prezentovat na veřejnosti existující aktivity EVVO pro dospělé mimo svaz (např. ekoporadeství, pořádání exkurzí apod.) → 50%
 3. rozšiřovat síť EC a nabízet členství v síti EC ČSOP → 50%
 4. dále rozvíjet systém akreditace EC ČSOP → 50%
 5. zintenzívnit čerpání prostředků ze zdrojů EU pro ekovýchovné aktivity a zapojit místní zdroje (obce, kraje, firmy apod.) do financování EC ČSOP → 0%
 6. Podpořit regionální centra ČSOP v úsilí o zajišťování metodického a poradenského zázemí pro ZO, například v oblasti vedení účetnictví a dalších ekonomických agend. → 0%
 7. Sledovat legislativní normy v oblasti fungování občanských sdružení a informovat o podstatných změnách ZO. → 0%
 8. Propagovat na veřejnosti program Živá zahrada → 50%
 9. připravit nové odborné podprogramy národního programu Ochrana biodiverzity: „Nepůvodní druhy živočichů“ a programy zaměřené na ohrožené druhy bylin mimo les → 100%
 10. důkladně se seznámit s novelou stavebního zákona a zvážit jeho důsledky pro ochranu přírody. Výsledek této analýzy prezentovat v podzimním čísle KND. → 50%
 11. připravit strategii vnitřní a vnější komunikace → 0%
 12. podporovat činnost regionálních center v oblasti zastupování ČSOP na regionální úrovni, zajišťování osobního kontaktu se ZO a propagace inspirativních regionálních aktivit → 0%
 13. na centrální i regionální úrovni zajistit alespoň jednou ročně osobní kontakt se všemi ZO formou návštěvy v místě → 0%
 14. dále rozvíjet členský časopis Krása našeho domova, zvážit zvýšení jeho periodicity a komerční distribuci → 0%
 15. intenzivně se zaměřit na oblast rozvoje členské základny, důkladně analyzovat důvody dlouhodobé stagnace počtu členů a aktualizovat strategii dalšího rozvoje v této oblasti → 0%
 16. Sněm prodlužuje účinnost strategie ČSOP do roku 2009 s navrženými změnami a ukládá ÚVR ČSOP zohledňovat při naplňování strategie ČSOP závěry z provedeného zhodnocení role a přínosu strategie pro ČSOP → 0%
 17. Vydávat pravidelně každé 2 měsíce Depeše → 0%

Sněm doporučuje ÚVR

 1. zvážit možnost využít zahraničních partnerství měst a krajů k navázání vztahů pro zahraniční spolupráci
 2. vytvořit nabídku EC ČSOP, která jsou připravena organizovat stáže a praxe
 3. zaměřit se při práci v EC na unikátnost místa i na podmínky v okolí, místní tradice, regionální vzdělávání
 4. dále rozvíjet spolupráci s Pavučinou a STEP
 5. V případě změny Stanov ČSOP upravit příslušná ustanovení týkající se zastupování článků ČSOP
 6. s cílem zlepšit koordinaci postupu a odstranit duplicity při přípravě projektů připravit a schválit funkční systém informování o existujících i připravovaných programech a projektech podporovaných z veřejných prostředků, včetně způsobu zapojení jednotlivých článků (RC, ZO)
 7. připravit a uspořádat nejpozději do konce roku minimálně jeden informační seminář o programech a projektech, podporovaných ze zdrojů EU a o možnostech zapojení ČSOP do těchto projektů a programů
 8. pokračovat v posilování kapacit Kanceláře ÚVR, z důvodů nutné připravenosti projektů, financovaných ze zdrojů EU (Operační programy aj.)
 9. zvážit zřízení místa pro pracovníka pro oblast vnějších vztahů svazu
 10. zvážit zřízení místa pro pracovníka shromažďujícího náměty z regionů pro mediální prezentaci
 11. zvážit zřízení finančního zdroje na pokrytí drobných různě zaměřených projektů ZO (např. do částky 5 000 Kč s velmi jednoduchou žádostí a procesem schvalování)
 12. rozesílat závažné informace (vybrané tiskové zprávy, usnesení, zápisy) všem členům a ZO elektronicky
 13. vytvořit databázi el. kontaktů na členy a ZO
 14. vyřešit komunikaci tištěnou formou se ZO, které nemají elektronickou poštu
 15. závažné informace umisťovat průběžně na svazový web
 16. aktualizovat webové stránky tak, aby poskytovaly aktuální a efektivní informace pro členy ČSOP a ostatní veřejnost
 17. zajistit přenos zajímavých zpráv ze ZO a RC do ústředí pro jejich možné využití v propagaci Svazu
 18. Všestranně podporovat setkávání členů a ZO na místním i zájmovém principu

Pokud na všechna usnesení pohlédnete z náležitého odstupu, tak každého maně napadne:

1) některá usnesení jsou spíše humorná a to i v době jejich schválení. Tím nijak nehaním delegáty, jen konstatuji. Buďme však klidní, je to obvyklé u všech větších spolků i partají a to nejen v tuzemsku.

2) postupem času se náš spolek čím dál více odklání od snahy fušovat do řemesla politikům a odborníkům a spíše se začíná zabývat vnitřními spolkovými problematikami. Tím se trochu uzavírá do sebe a abdikuje na svoji radikalitu (občanskou angažovanost) před rokem 1989 – možná chyba, jiné spolky se toho nebojí a veřejnost o nich proto ví mnohem více.

3) některá témata se opakují (např. problematika Regionálních center) po několik Sněmů (tedy po 6, 9 či více let) – z toho nenápadně plyne, že se v určitých oblastech výrazně nepokročilo kupředu, ÚVR zkrátka dostatečně „nevyslyšela hlas a vůli delegátů“, Svaz v této oblasti ustrnul

4) zjevná je jistá všeobecná bezzubost. Tedy jinými slovy: usnesení Sněmů jsou úplně na nic, ÚVR se jimi stejně neřídí či byly schváleny v jakémsi nadšenectví bez ohledu na reálné možnosti. Či z jiného pohledu: vychytralý jednotlivec navrhl, „naivní delegáti“ schválili a ÚVR z různých důvodů nekonala (známá věta z prvních jednání ÚVR po Sněmu: „To je přeci úplná blbost,… nevíte, kdo to na tom Sněmu navrhnul?“).

5) zjevně je úplně jedno kolik různých úkolů Sněm ÚVR naloží, ta stejně Sněmu neskládá účty (bohužel), ba dokonce ani většinou neinformuje o výsledcích plnění úkolů minulého Sněmu.

A co z toho všeho plyne? Pokud delegát důsledně trvá na „skládání účtů“, vysvětlování nejasných rozhodnutí, zdůvodňování určitých postupů,…a navíc se při tom opírá o dřívější rozhodnutí vyšších orgánů (předchozího Sněmu) či vlastní hlavy (to je ta horší varianta), tak se rázem dostane do kategorie rejpalů (potížistů, zdržovačů,…) a to není role pro každého.

Přesto však opětovně vybízím: nenechme se zahnat do role pasivních schvalovačů předložených návrhů, nebojme se vlastních názorů a trvejme na plnění toho, co jsme si kdysi sami schválili. Jedině tak se časem dostaneme k tomu, že budou přijímána pouze reálná (tedy splnitelná) usnesení, která nebudou předem odsouzena k nezdaru. Klidně jich nemusí být moc, ale ať mají hlavu i patu a jsou spolku, přírodě, vesmíru,… ku prospěchu.

««« Předchozí text: Velrybářům ku pomoci Následující text: Budeme první! »»»

Michal Kulík | 24. 7. 2010 So 19.41 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 1462x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin